LT EN RU

UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ internetinės svetainės privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Duomenų valdytojas – UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba” (toliau – Bendrovė) gerbia internetinių svetainių www.kaunovaisiai.lt ir www.skoniolinija.lt (toliau – Svetainių) lankytojų (toliau – Lankytojai) privatumą, todėl įsipareigoja užtikrinti tinkamą Lankytojų asmens duomenų apsaugą bei jų kaip duomenų subjektų teisių įgyvendinimą.

Ši UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ internetinės svetainės www.kaunovaisiai.lt privatumo politika (toliau – Svetainės privatumo politika) reglamentuoja pagrindinius Lankytojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus ir tvarką bei yra sudedamoji Bendrovės privatumo politikos dalis.

Svetainės privatumo politikoje vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Kaip bendrovė tvarko asmens duomenis

Bendrovė Lankytojų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 1. Siekdama palaikyti tinkamą komunikaciją su Lankytojais, kad Lankytojai per Svetainę galėtų bet kada kreiptis į Bendrovę;
 2. Siekdama palaikyti tinkamą komunikaciją su socialinio tinklo „facebook“ nariais, kad „facebook“ nariai galėtų tiesiogiai kreiptis į Bendrovės „facebook“ paskyrą;
 3. Siekdama palaikyti tinkamą komunikaciją su socialinio tinklo „Instagram“ nariais, kad jie galėtų tiesiogiai tiesiogiai kreiptis į Bendrovę per „Instagram“ paskyrą.

Kai Bendrovė asmens duomenis tvarko Komunikacijos su Lankytojais palaikymo tikslu, Bendrovė:

 1. tvarko Svetainėje pateikiamus Lankytojų asmens duomenis:
  1. Vardas;
  2. Kontaktinis tel. numeris (neprivalomas);
  3. El. pašto adresas; Įmonė;
  4. Pranešimo tekste nurodyti duomenys.
 2. tvarko Bendrovės Facebook paskyrose pateikiamus Lankytojų asmens duomenis:
  1. Vardas ir pavardė (pavadinimas ar pseudonimas);
  2. Pranešimo tekste nurodyti duomenys.
 3. tvarko Bendrovės Instagram paskyroje pateikiamus Lankytojų duomenis:
  1. Vardas ir pavardė (pavadinimas ar pseudonimas);
  2. Pranešimo tekste nurodyti duomenys.
 4. tvarko asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
  1. Reglamento 6 str. 1 d. a) p., nustatytu teisiniu pagrindu – Svetainės Lankytojo sutikimu, kurį jis išreiškė pateikdamas pranešimą, šio pranešimo pateikimo ir (ar) komunikacijos tikslais;
  2. Reglamento 6 str. 1 d. c) p., numatytu teisiniu pagrindu – Bendrovei taikoma teisine prievole;
  3. Reglamento 6 str. 1 d. f) p., nustatytu teisiniu pagrindu – Teisėtu Bendrovės interesu pateikti atsakymą pranešimo siuntėjui.
 5. saugo asmens duomenis:
  1. ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugo tokį laikotarpį, koks nustatytas teisės aktuose;
  2. „susisiekite su mumis” skiltyje pateikiamus pranešimus Bendrovė saugo ne ilgiau nei 1 metus, nuo atsakymo pateikimo ar pilno jų išnagrinėjimo dienos.
Baigiamosios nuostatos

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į Bendrovės paskyras socialiniuose tinkluose ar nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines.

Šiuo metu Bendrovė turi paskyrą socialiniame tinkle „facebook“, ją galite rasti adresais: https://www.facebook.com/public/Kaunas-Fruit. www.facebook.com/profile.php?id=100008095964004; www.facebook.com/skoniolinija/

Šiuo metu Bendrovė turi paskyrą socialiniame tinkle „instagram“, ją galite rasti adresu: https://www.instagram.com/Skoniolinija/

Visą informaciją, kurią Bendrovei pateikiate socialinio tinklo „Facebook“ ar „Instagram“ paskyroje (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Todėl, siūlome susipažinti su savo asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose arba trečiųjų šalių svetainėse, siūlome perskaityti trečiųjų šalių privatumo politikas arba tiesiogiai susisiekti su šiais paslaugų tiekėjais.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bendrovėje UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ tvarka

Bendrosios nuostatos
 1. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bendrovėje UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ (toliau – Bendrovė) tvarką siekiant įgyvendinti atskaitomybės principą.
 2. Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
 3. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente ir UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ asmens duomenų tvarkymo bendrosiose taisyklėse (toliau – Taisyklės) vartojamas sąvokas.
 4. Tvarka parengta vadovaujantis Reglamentu.
 5. Ši Tvarka yra yra Taisyklių priedas ir sudėtinė Bendrovės Privatumo politikos dalis, kuri skelbiama Bendrovės internetinėje svetainėje www.kaunovaisiai.lt (toliau – Svetainė), skiltyje „Privatumo politika“.
Duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:

 1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 2. teisę susipažinti su tvarkomais duomenimis;
 3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
 4. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 5. teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
 7. teisę į duomenų perkeliamumą;
 8. teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą
 1. Informacija apie Bendrovėje atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta Reglamento 13 ir 14 straipsniuose, duomenų subjektams pateikiama:
  1. žodžiu, duomenų subjektą informuojant asmens duomenų gavimo metu; arba
  2. raštu, pateikiant pranešimą dalykinių santykių atsiradimo metu ir (ar) vėliau siunčiant pranešimą paštu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis; arba
  3. viešai skelbiant Svetainėje (skiltyje „Privatumo politika“).
 2. Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:
  1. duomenų subjektams su kuriais bendraujama nuo šios Tvarkos paskelbimo – pateikiama asmens duomenų gavimo metu;
  2. duomenų subjektams, kurių duomenis Bendrovė pradėjo tvarkyti iki šios Tvarkos paskelbimo – pateikiama ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tvarkos paskelbimo, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes.
 3. Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:
  1. per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;
  2. jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba
  3. jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą.
Teisė susipažinti su duomenimis
 1. Bendrovė, esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, turi pateikti:
  1. informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
  2. su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;
  3. tvarkomų asmens duomenų kopiją.
 2. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo vaizdo duomenimis įgyvendinama atsižvelgiant į šias sąlygas:
  1. įgyvendinant duomenų subjekto teisę susipažinti su savo vaizdo duomenimis, turi būti užtikrinama trečiųjų asmenų teisė į privatų gyvenimą. Duomenų subjektui susipažįstant su vaizdo įrašu, jeigu jame matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą, šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būtais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis;
  2. Bendrovė gali atsisakyti pateikti tvarkomus vaizdo duomenis, jei panaikinti galimybę identifikuoti trečiuosius asmenis vaizdo įraše būtų neįmanoma ar reikalautų neproporcingai didelių pastangų ir toks duomenų pateikimas galėtų pažeisti trečiųjų asmenų privatumą ir (ar) atskleisti konfidencialią informaciją, susijusią su Bendrovės veikla arba pradėtu ikiteisminiu tyrimu.
 3. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita forma, nei Bendrovė pateikia, tačiau už tai gali būti imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas. Standartinis minimalus mokestis už duomenų kopijos pateikimą kita forma, nei Bendrovė pateikia, yra 5,- EUR (penki eurai).
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis
 1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.
 2. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, Bendrovė gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
 3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)
 1. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais tik dėl šių asmens duomenų, tvarkomų žemiau nurodytais tikslais:
  1. duomenų subjekto vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (ar) kiti duomenys, kai šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikime nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu (-ais).
 2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti neįgyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.
 3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą
 1. Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Bendrovė privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.
 2. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą duomenų subjektas raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis yra informuojamas.
 3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Bendrovė šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
Teisė į duomenų perkeliamumą
 1. Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą Reglamento 20 straipsnyje, Bendrovė įgyvendina tik dėl šių asmens duomenų, tvarkomų žemiau nurodytais tikslais:
  1. duomenų subjekto vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ir (ar) kiti duomenys, kai šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikime nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu (-ais).
  2. duomenų subjekto (kai šis yra fizinis amsuo) vardas, pavardė, asmens kodas ir (ar) gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris arba duomenų subjektų (kai šis yra juridinis asmuo) atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas, kontaktinis tel. nr., el. pašto adresas ir (ar) kitus kartu su sutartimi pateikiamus duomenis, kai šie yra tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu (-ais).
 2. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose, sutartyse.
 3. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.
 4. Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.
Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu
 1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Bendrovė tvarkytų jo asmens duomenis šiais atvejais:
  1. kai šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikime nurodytu asmens duomenų tvarkymo tikslu (-ais).
 2. Apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu Bendrovė informuoja pateikiant informaciją:
  1. raštu, kai duomenų subjektas teikia rašytinį sutikimą dėl jo duomenų tvarkymo sutikime numatytais tikslais.
 3. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas
 1. Duomenų subjekto teisė reikalauti, kad jo atžvilgiu nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas ir, kad toks sprendimas būtų peržiūrėtas, Bendrovėje nėra įgyvendinama jos atliekamo duomenų tvarkymo atžvilgiu, kadangi Bendrovė nepriima tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų.
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas
 1. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis Bendrovei ir (ar) jos paskirtam duomenų apsaugos pareigūnui Svetainėje (skiltyje „Privatumo politika“) nurodytu (-ais) el. pašto adresu (-ais).
 2. Išskyrus Tvarkoje nurodytus atvejus, pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo, patvirtinti savo tapatybę:
  1. pateikdamas jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Bendrovės atstovui ir (ar) jos pakirtam duomenų apsaugos pareigūnui (jo atstovui), kai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateikiamas raštu asmeniškai;
  2. pateikdamas jo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ir (ar) kita teisės aktuose nustatyta tvarka, kai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu;
  3. pasirašydamas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba prašymas turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, kai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi elektroninių ryšių priemonėmis.
 3. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Bendrovė prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
 4. Jeigu duomenų subjektas kreipdamasis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nepatvirtina savo tapatybės, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos, išskyrus atvejus, kai:
  1. duomenų subjektui teikiama bendro pobūdžio informacija, kai jis kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius;
  2. duomenų subjektas kreipiasi tokiomis elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia Bendrovei identifikuoti duomenų subjektą.
 5. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas, informacija, kuri atskleistų aplinkybes dėl kurių Bendrovė turėtų tvarkyti šiuos duomenis, ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
 6. Informacija duomenų subjektui pateikiama tokia forma (žodžiu, raštu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis), kokia forma duomenų subjektas pateikia prašymą, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.
 7. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
 8. Duomenų subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais duomenų subjekto atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo duomenų subjekto vardą, pavardę ir informaciją, kuri atskleistų aplinkybes dėl kurių Bendrovė turėtų tvarkyti šiuos duomenis, pateikti Tvarkoje nurodytais būdais patvirtintą atstovaujamojo duomenų subjekto asmens tapatybės dokumento kopiją bei atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją (kuri turi būti patvirtinta teisės aktuose nustatyta tvarka).
 9. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, duomenų subjektui rekomenduojama prašymą pateikti pagal Bendrovės patvirtintą Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) rekomenduojamą formą (Tvarkos Priedas Nr. 1), kuri skelbiama Svetainėje (skiltyje „Privatumo politika“).
 10. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę el. paštu info@kvdp.lt arba Tel.nr. +370 37 400010
Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises nagrinėjimas
 1. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai, nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 2. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Tvarkos 11 punkte nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.
 3. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
 4. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama lietuvių kalba.
 5. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai, išskyrus Tvarkos 4.2 punkte ir 12.6 punkte nustatytus atvejus.
 6. Kai duomenų subjektas Bendrovei pateikia prašymą, kuris atitinka Reglamento 12 straipsnio 5 dalyje nurodytus kriterijus, Bendrovė turi teisę atsisakyti imtis veiksmų pagal duomenų subjekto pateiktą prašymą arba imti mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas. Tokiais atvejais taikomas standartinis minimalus mokestis yra 25,- EUR (dvidešimt penki eurai).
 7. Bendrovėje veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt, ir (ar) kreiptis į teismą teisės aktuose nustatyta tvarka.
 8. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į teismą teisės aktuose nustatyta tvarka.

Pranešimai

Internetinėje svetainėje skelbiami pranešimai
 1. Internetinėje svetainėje skelbiami pranešimai Priedas Nr. 2 (toliau – Priedas Nr. 2) yra neatskiriama UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“ asmens duomenų tvarkymo bendrųjų taisyklių dalis.
 2. Bendrovės interneto svetainėje www.kaunovaisiai.lt ir www.skoniolinija.lt duomenų subjektams viešai skelbiami šio Priedo Nr. 2 priedėliuose nurodyti privatumo pranešimai dėl jų duomenų tvarkymo.
 3. Svetainėje kita skelbiama informacija, t.y. pranešimas apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną (kai šis paskiriamas) ir (ar) Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, duomenys – nurodyti šio Priedo Nr. 2 priedėlyje Nr. P6.
 4. Duomenų subjektų, kuriems pranešimai apie jų duomenų tvarkymą skelbiami viešai, kategorijų sąrašas:
  1. buvę darbuotojai;
  2. buvę klientai – fiziniai asmenys;
  3. buvę kontrahentai – fiziniai asmenys;
  4. buvusių klientų (juridinių asmenų) ir kontrahentų (juridinių asmenų) atstovai – fiziniai asmenys;
 5. Pranešimai skelbiami Interneto svetainėje skiltyje „Privatumo politika“.
Pranešimas buvusiems darbuotojams
 1. Personalo duomenų saugojimo tikslais tvarkomi darbo bylose esantys asmens duomenys:
  1. Vardas, pavardė, asmens kodas, parašas, asmens tapatybės kortelės arba paso kopija,  adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, CV, diplomo kopija, sveikatos knygelė su nuotrauka, banko sąskaitos numeris, vaikų gimimo liudijimai, teismo sprendimų dėl ištuokos, globos priskyrimo kopijos, neįgalumo/invalidumo/riboto darbingumo nustatymo dokumentų kopijos.
 2. Asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:
  1. Reglamento 6 str. 1 d. c) p., nustatytu teisiniu pagrindu – tvarkyti duomenis būtina, kad  būtų įvykdyta Bendrovei taikomos teisinės prievolės.
 3. Asmens duomenų saugojimas:
  1. Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugo tokį laikotarpį, koks nustatytas teisės aktuose.
Pranešimas buvusiems klientams (fiziniams asmenims)
 1. Įvykdytų sutarčių ir su jos vykdymu susijusios dokumentacijos saugojimo tikslais tvarkomi asmens duomenys:
  1. Vardas, pavardė, adresas, parašas, PVM mokėtojo kodas, asmens kodas (jeigu nėra PVM mokėtojo kodo), el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris.
 2. Asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:
  1. Reglamento 6 str. 1 d. c) p., nustatytu teisiniu pagrindu – tvarkyti duomenis būtina, kad  būtų įvykdyta Bendrovei taikomos teisinės prievolės.
 3. Asmens duomenų saugojimas:
  1. Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugo tokį laikotarpį, koks nustatytas teisės aktuose.
Pranešimas buvusiems kontrahentams (fiziniams asmenims)
 1. Įvykdytų sutarčių ir su jos vykdymu susijusios dokumentacijos saugojimo tikslais tvarkomi asmens duomenys:
  1. Vardas, pavardė, adresas, parašas, PVM mokėtojo kodas, asmens kodas (jeigu nėra PVM mokėtojo kodo), verslo liudijimo arba individualios veiklos duomenys, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris.
 2. Asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:
  1. Reglamento 6 str. 1 d. c) p., nustatytu teisiniu pagrindu – tvarkyti duomenis būtina, kad  būtų įvykdyta Bendrovei taikomos teisinės prievolės.
 3. Asmens duomenų saugojimas:
  1. Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugo tokį laikotarpį, koks nustatytas teisės aktuose.
Pranešimas buvusių klientų ir kontrahentų (juridinių asmenų) atstovams (fiziniams asmenims)
 1. Įvykdytų sutarčių ir su jos vykdymu susijusios dokumentacijos saugojimo tikslais tvarkomi asmens duomenys:
  1. Vardas, pavardė, adresas, parašas, el. pašto adresas, telefono numeris, įgaliojimo kopija.
 2. Asmens duomenys tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:
  1. Reglamento 6 str. 1 d. c) p., nustatytu teisiniu pagrindu – tvarkyti duomenis būtina, kad  būtų įvykdyta Bendrovei taikomos teisinės prievolės.
 3. Asmens duomenų saugojimas:
  1. Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugo tokį laikotarpį, koks nustatytas teisės aktuose.
 4. Duomenų gavimo šaltinis:
  1. Fiziniai ir juridiniai asmenys (klientai, kontrahentai), kuriuos atstovauja duomenų subjektas;
 5. Kai duomenų subjektas yra juridinio asmens atstovas, kurio duomenys viešai skelbiami duomenys gali būti gaunami iš šio skelbimo.
Informacija dėl duomenų tvarkymo

Jeigu Jums kyla klausimų arba turite pasiūlymų ar pastabų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo prašome susisiekti su mumis:

Duomenų valdytojas: UAB „Kauno vaisių ir daržovių prekyba“, įmonės kodas: 134287234, adresas: Ateities pl. 75A, Kaunas, tel. Nr.: +370 698 73432, el. pašto adresas: info@kvdp.lt.